بازدید اتو سرویس‌های منتخب شهر همدان از کارخانه نفت ری‌سان

از مهم‌ترین اقداماتی که واحد فروش خودرویی شرکت نفت ری‌سان، همواره بر انجام آن تاکید داشته است، دیدارهای مستقیم با اتو سرویس‌های سراسر کشور بوده است.روز سه‌شنبه مورخ 2 آبان، دیداری صمیمانه بین واحد فروش خودرویی و اتو سرویس‌های برتر شهر همدان در کارخانه نفت ری‌سان برگزار شد. در این بازدید قسمت‌های مختلف کارخانه به مهمان عزیز نشان داده شد، مسائل فنی آموزش داده شد و در جهت توسعه همکاری، دغدغه‌های هر دو طرف مطرح و برای آن‌ها راه‌حل ارائه شد.

 

IMG4447