آموزش حق همه کودکان سرزمین ماست

ما با هدف خیرخواهانه، مبارزه با بی سوادی و کمک به تحصیل کودکان در مناطق محروم و دور افتاده بعنوان فرزندان ایران زمین، اقدام به ساخت مدرسه در شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان نمودیم. امید است در این مسیر با یاری خداوند برای پیشرفت آیندگان ایران بکوشیم.