لیست آزمون ها

لیست بخشی از آزمون های قابل ارائه توسط آزمایشگاه شرکت نفت ری سان به شرح ذیل می باشد:

ردیف عنوان آزمون استاندارد
1 PH (100% vol) of Engine Coolants ASTM D 1287
2 PH (50% vol)  of Engine Coolants ASTM D 1287
3 Freezing Point of Engine Coolants -°C ASTM D 1177
4 Boiling Point of Engine Coolants (100% vol) -°C ASTM D 1120
5 Boiling Point of Engine Coolants (50% vol) -°C ASTM D 1120
6 Foaming Tendencies of Engine Coolants in Glassware -ml/s ASTM D 1881
7 Corrosion Test for Engine Coolants in Glassware -mg ASTM D 1384
8 %Percent Ash Content of Engine Coolants -wt ASTM D 1119
9 Water in Engine Coolant by the Karl Fischer -ppm ASTM D 1123
10 Reserve Alkalinity of Engine Coolants -ml ASTM D 1121
11 Effect of Cooling System Chemical Solutions on Organic Finishes for Automotive Vehicles ASTM D 1882
12 Appearance Visual
13 Color of Petroleum Products ASTM D 1500
14 Kin.Viscosity of Petroleum Products at 100°C -cSt ASTM D 445
15 Kin.Viscosity of Petroleum Products at 40°C -cSt ASTM D 445
16 Viscosity Index ASTM D 2270
17 Kin. Vis.@100°C -cSt after shear ASTM D 6278
19 Flash Points by Cleveland Open Cup Tester -°C ASTM D 92
20 Pour Point of Petroleum Products -°C ASTM D 97
21 Density of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer at 15/5°C -Kg/m3 ASTM D 1298
22 Oxidation Stability of Steam Turbine Oils by Rotating Pressure Vessel (RPVOT) -min ASTM  D 2272
23 Oxidation Stability of Gasoline Automotive Engine Oils by Thin-Film Oxygen Uptake (TFOUT) -min ASTM D 4742
24 %Evaporation Loss of Lubricating Oils by the Noack Method (A) -wt ASTM D 5800
25 %Ash from Petroleum Products -wt ASTM D 482
26 %Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives-wt ASTM D 874
27 Determination of demulsibility characteristics of lubricating oil IP-19
28 Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids-ml/ml/ml/min -54°C ASTM D 1401
29 Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids-ml/ml/ml/min -82°C ASTM D 1401
30 Low-Temperature Viscosity of Lubricants Measured by Brookfield Viscometer -CP ASTM D 2983
31 Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks Between –5 °C &–35 °C Using Cold-Cranking Simulator (CCS) -cP ASTM D 5293
32 Foaming Characteristics of Lubricating Oils:(Seq I @24°C/Seq II @93.5°C/Seq III @24°C) -ml/ml ASTM D 892
33 Rust-Preventing  of Oil in the Presence of Water ASTM D 665
34 Rust-Preventing  of Oil in the Presence of Sea Water ASTM D 665
35 Copper Corrosion ASTM D 130
36 Determination of Water in Oils by Karl Fischer -PPm ASTM D 6304
37 Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration(TAN) -mgKOH/g ASTM D 664
38 Base number- Percholoric acid petentiometric(TBN) -mg KOH/g ASTM D 2896
39 Elemental analysis -ppm ASTM D 6595
40 Air Release of  Oils -min ASTM D 3427
41 Particle counter NAS 1638
42 TDS of water -ppm ASTM D 5907
43 Copper Corrosion from Lubricating Grease ASTM D 4048
44 Worked Peneteration ASTM D 217
45 Unworked Peneteration ASTM D 217
46 Shear Stability @ 30 Cycle ASTM D 6278
47 Shear Stability @ 90 Cycle ASTM D 6278
48 Shear Stability @ 120 Cycle ASTM D 6278
49 Shear Stability @ 240 Cycle ASTM D 6278
50 FT-IR ASTM E 168
51 High Temperature Foaming Characteristics of Lubricating Oil ASTM D 6082
52 MRV- Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Engine Oils at Low Temperature ASTM D 4684
53 HTHS-Measuring Viscosity at High Temperature and High Shear Rate by Tapered-Plug Viscometer ASTM D 4741
54 FT-IR Spectrometers for In-Service OCM-Oxidation ASTM D 7418
55 FT-IR Spectrometers for In-Service OCM -Nitration ASTM D 7418
56 FT-IR Spectrometers for In-Service OCM -Sulfation ASTM D 7418
57 Water in Oil  Crackel
58 Oxidation Stability of Lubricating Greases by the Oxygen Pressure Vessel Method -min ASTM D 942
59 Dropping Point of Lubricating Grease -°C ASTM D2265
60 Thermo-oxidation Engine Oil Simulation Test– TEOST 33C -mg ASTM D 6335
61 Thermo-oxidation Engine Oil Simulation Test – TEOST MHT -mg ASTM D 7097